Pol铆tica de privacitat

Dades del propietari de la web:
Ra贸 social: SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL,
NIF: B63862221
Adre莽a postal: CARRER DEL CARRIL 33 08110, MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)
Adre莽a electr貌nica:
Tel猫fon: 93.564.47.62
Registre Mercantil: tomo 37616, folio 17, hoja B 305899 e inscripci贸n 1
Objetiu principal: informaci贸 de serveis de construcci贸 i rehabilitaci贸, aix铆 com manteniment d’edificis

PROTECCI脫 DE DADES
De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecci贸 de dades de car脿cter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL amb NIF B63862221 i domicili social situat en CARRER DEL CARRIL 33 08110, MONTCADA I REIXAC (BARCELONA), i que a continuaci贸 es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservaci贸 i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa tamb茅 de la possible elaboraci贸 de perfils i decisions automatitzades, aix铆 com les possibles cessions i les transfer猫ncies internacionals que SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL t茅 previst realitzar:

Tractaments realitzats
Gesti贸 de la p脿gina web
鈫 Finalitat Tractament i gesti贸 de les dades necess脿ries per a la funcionalitat de la p脿gina web.
鈫 Termini de conservaci贸 Mentre perduri el consentiment prestat.
鈫 Base leg铆tima El consentiment de l’interessat.
鈫 Tipologia de Dades Dades merament identificatives.
鈫 Cessions No es preveuen.
鈫 Transfer猫ncies internacionals No es preveuen.
鈫 Elaboracions de perfils No es preveuen.

Formulari web
鈫 Finalitat Atendre les seves consultes i/o sol路licitud.
鈫 Termini de conservaci贸 Mentre es mantingui el consentiment prestat.
鈫 Base leg铆tima El consentiment de l’interessat.
鈫 Tipologia de Dades Dades merament identificatives
鈫 Cessions Cap.
鈫 Transfer猫ncies internacionals No es preveuen.
鈫 Elaboracions de perfils No es preveuen.

Gesti贸 del compliment normatiu
鈫 Finalitat Gesti贸 i tramitaci贸 de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual est脿 subjecta l’entitat.
鈫 Termini de conservaci贸 Conservaci贸 de les c貌pies dels documents fins que prescriguin les accions per a reclamar-li una possible responsabilitat.
鈫 Base leg铆tima El compliment d’una llei.
鈫 Tipologia de Dades Dades merament identificatives.
鈫 Cessions Les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i/o administraci贸 p煤blica amb compet猫ncia en la mat猫ria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A m茅s, s’informa que la base legitimadora de la cessi贸 茅s complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable.
鈫 Transfer猫ncies internacionals No es preveuen.
鈫 Elaboracions de perfils No es preveuen.

Accions comercials
鈫 Finalitat Captaci贸, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecci贸 comercial dels nostres productes i/o serveis.
鈫 Termini de conservaci贸 Mentre es mantingui el consentiment prestat.
鈫 Base leg铆tima El consentiment de l’interessat.
鈫 Tipologia de Dades Dades merament identificatives.
鈫 Cessions Cap.
鈫 Transfer猫ncies internacionals No es preveuen.
鈫 Elaboracions de perfils No es preveuen.

Drets dels interessats
SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL informa els Usuaris que, podr脿 exercir els drets d’acc茅s, rectificaci贸, limitaci贸, supressi贸, portabilitat i oposici贸 al tractament de les seves dades de car脿cter personal davant el Responsable del Tractament, aix铆 com a la retirada del consentiment prestat.
鈫 Dret d’acc茅s 脡s el dret de l’usuari a obtenir informaci贸 sobre les seves dades concretes de car脿cter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, aix铆 com de la informaci贸 disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.
鈫 Dret de rectificaci贸 脡s el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Nom茅s podr脿 satisfer-se en relaci贸 a aquella informaci贸 que es trobi sota el control de SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pr貌pia p脿gina, imatges o continguts web on constin dades de car脿cter personal de l’usuari.
鈫 Dret a la limitaci贸 del tractament 脡s el dret al fet que es limitin els fins del tractament previstos de manera original pel responsable del tractament.
鈫 Dret de supressi贸 脡s el dret a suprimir les dades de car脿cter personal de l’usuari, a excepci贸 del que es preveu en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservaci贸 d’aquests, dins del termini i en la forma escaient.
鈫 Dret de portabilitat El dret a rebre les dades personals que l’usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d’煤s com煤 i lectura mec脿nica, i a transmetre’ls a un altre responsable.
鈫 Dret d’oposici贸 脡s el dret de l’usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de car脿cter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL.

Per a poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haur脿 de complir amb els seg眉ents requisits:
Presentaci贸 d’un escrit a l’adre莽a CARRER DEL CARRIL 33, 08110, MONTCADA I REIXAC (BARCELONA) (a l’atenci贸 de SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL) o b茅 a trav茅s de correu electr貌nic a .
L’escrit rem猫s pel titular de les dades que sol路liciti l’exercici haur脿 de complir els seg眉ents requisits legals:

  • Nom, cognoms de l’interessat i c貌pia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en qu猫 s’admeti la representaci贸, ser脿 tamb茅 necess脿ria la identificaci贸 pel mateix mitj脿 de la persona que li representa, aix铆 com el document acreditatiu de la representaci贸. La fotoc貌pia del DNI podr脿 ser substitu茂da sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitj脿 v脿lid en dret.
  • Petici贸 en qu猫 es concreta la sol路licitud. (Exercici en el qual se sol路licita la informaci贸 a la qual es vol accedir). Si no fa refer猫ncia a un fitxer concret se li facilitar脿 tota la informaci贸 que es tingui amb les seves dades de car脿cter personal. Si sol路licita informaci贸 d’un fitxer en concret, nom茅s la informaci贸 d’aquest fitxer. Si sol路licita informaci贸 relativa a un tercer mai es podr脿 facilitar. Si ho sol路licita per tel猫fon se li indicar脿 que ho faci per escrit i se l’informar脿 de com ho pot fer i l’adre莽a a la qual ha d’enviar-ho. Mai se li donar脿 informaci贸 per tel猫fon.
  • Domicili a l’efecte de notificacions.
  • Data i signatura del sol路licitant.
  • Documents acreditatius de la petici贸 que formula.
  • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitj脿 que permeti acreditar l’enviament i la recepci贸 de la sol路licitud.

Finalment, l’informem que Vost猫 t茅 dret a presentar una reclamaci贸 davant l’Ag猫ncia Espanyola de Protecci贸 de Dades en cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en mat猫ria de protecci贸 de dades.

SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL es compromet a adoptar les mesures t猫cniques i organitzatives necess脿ries, concorde al nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l’apartat dels termes i condicions d’煤s, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.